Giriş Kayıt

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bir hesap oluşturun

Yıldız (*) işaretli alanlar gerekli.
İsim *
Kullanıcı Adı *
Şifre *
Şifre doğrulayın *
E-posta *
E-posta doğrulayın *
Captcha *

Hukuk

Yeni Tüketici Kanunu

28 Kasım 2013 de 28835 sayılı resmi gazete ile yayınlanan yeni tüketici kanunundan bazı başlıkları inceledik.
Sözleşmeler:
Küçük puntolarla ve karmaşık olarak düzenlenen sözleşmelere son verilecek. sözleşme ve bilgilendirmeler "en az on iki punto" büyüklüğünde, anlaşılabilir dilde, açık, sade ve okunabilir olacak.
- Sözleşmede öngörülen koşullar, keyfi şekilde sözleşme süresi içinde, tek taraflı olarak, tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. Sözleşme için gerekli masraf vs talep edilemeyecek.
-Ödemelerde gecikme olsa da, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verilecek.
-Eski kanunda 7 gün olan cayma hakkı süresi 14 güne çıkarıldı.
-Tüketici, sipariş  vermediği bir ürünün kendisine gönderilmesi durumunda bundan sorumlu olmayacak. Banka Kredi Kartları vs gibi otomatik göndermeler sona erecek.
-Tüketici kredisi ve konut finansmanı (yani mortgage) sözleşmelerinde, tüketicinin isteği dışında sigorta yaptırılması uygulamasına son verilecek.

Devamını oku: Yeni Tüketici Kanunu

İnternet Üzerinden Mesafeli Sözleşme

Elektronik Sözleşmenin Tanımı

Sözleşmenin her iki tarafının veya taraflardan birinin irade beyanının yazı, görüntü ses ve diğer verilerin sayısallaştırılması suretiyle meydana geldiği ve bu şekilde karşı tarafa iletildiği sözleşmeye elektronik sözleşme denir

Elektronik sözleşmeler, klasik usuldeki sözleşmeler gibi tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile doğar. Elektronik sözleşmeleri klasik usuldeki sözleşmelerden ayıran en önemli nokta, elektronik sözleşmelerin elektronik bir biçimde akdedilmeleridir. Yoksa elektronik sözleşmelerdeki unsurlar klasik usuldeki sözleşmelerde yer alan unsurlardan farklı değildir. Elektronik sözleşmelerin hukuki niteliği ve konusu klasik usuldeki sözleşmelerle aynıdır.

Devamını oku: İnternet Üzerinden Mesafeli Sözleşme

İşçi Özlük Dosyasında Olması Gerekenler

 

İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunun 75. ve 104.  Maddelerinde yapılmıştır İş­veren bu dosyada, işçinin kimlik bilgile­rinin yanında, bu kanun ve diğer kanun­lar uyarınca düzenlemek zorunda oldu­ğu her türlü belge ve kayıtları (her halde 10 yıl süre ile) saklamak ve  istendiğinde ibraz etmek  zorunda­dır.

 

4857 sayılı iş kanunun 75 ve 104. maddeleri aşağıdaki gibidir:

 

İşçi özlük dosyası :

MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık:

MADDE 104. 75 inci maddedeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası verilir. (Güncel tutar 1.200 TL.)”

 

İşçi özlük dosyalarının şekli konusunda yasada açıkça bir düzenleme yapılma­mış, genel ifadelere yer verilmiştir. Personel depart­manı işlemleri göz önünde bulundurul­duğunda, bir fikir vermesi bakımından söz konusu dosyalarda aşağı­da belirtilen asgari belge ve kayıtların bulunması uygun olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Eleman İstek Formu

2

İşe Başvuru Formu

3

Hizmet Sözleşmesi

4

İşe Giriş Periyodik Muayene Formu

5

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

6

GSS Giriş Bildirgesi

7

SGK Sigortalı Bildirim Belgesi

8

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a

9

Aile Durum Bildirimi Formu

10

İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti

11

İkametgâh İlmühaberi

12

Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

13

Referansları ve CV' si

14

Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi

15

Sağlık Raporu

16

Kan Grubunu Gösterir Belge

17

Adli sicil kaydı

18

Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler

19

Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

20

Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar

21

Yıllık Ücretli İzin Cetveli

22

Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar

23

2 adet vesikalık Fotoğraf

24

Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi

 

Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi

25

İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi (SGK)

26

İş Kazası Tutanağı

27

İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu (ÇSGB)

28

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu (SGK)

29

İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı

30

İstifa Dilekçesi

31

İbraname

32

Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma

 

Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği

33

Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu

 

Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği

34

İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname

35

Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti

 

 

İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunun 75. ve 104. Maddelerinde yapılmıştır İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları (her halde 10 yıl süre ile) saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadır.

4857 sayılı iş kanunun 75 ve 104. maddeleri aşağıdaki gibidir:

Devamını oku: İşçi Özlük Dosyasında Olması Gerekenler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyum İçin Yol Haritası

Konu:  Yeni Türk Ticaret Kanunu:    Sirküler T. : 23.11.2011
“Kanun”’a Uyumda, Yol Haritası.    Sirküler No : 2011 – 18

Bilindiği gibi yeni TTK 14.02.2011 tarihli RG’de 6102 no ile yayınlanmış olup, 01.07.2012 tarihinde “genel olarak” yürürlüğe girecektir.

Kanunun uygulama şekli ve bazı hususların farklı tarihlerde nasıl yürürlüğe gireceğine ilişkin olarak da aynı tarihte 6103 no.lu kanun yayınlanmıştır.

Aşağıda, Anonim ve Limited Şirketlerin TTK’na uyumuna ilişkin açıklamalarımız,  yukarıda sözü edilen kanunlara dayanarak yapılmış olmakla birlikte, önümüzdeki süreçte uygulama yönetmeliklerinin de yayınlanacağı tabiidir.

Devamını oku: Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyum İçin Yol Haritası

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN (TAŞERON) UYGULAMASI

 

4857 sayılı yeni İş Kanunu, 1475 sayılı eski İş Kanunu’ndan farklı olarak, ilk kez alt işverenliğin tanımına yer vermiştir: “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.

Bu tanıma göre asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi aşağıda sayılan koşuların varlığına bağlıdır.

Devamını oku: ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN (TAŞERON) UYGULAMASI